ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

XIN ĐỌC KỸ BẢN THỎA THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ (“BẢN THỎA THUẬN”) NÀY. KHI TRUY CẬP, ĐĂNG KÝ ĐỂ SỬ DỤNG HOẶC DÙNG TRANG MẠNG NÀY, BẠN (“BẠN” HOẶC “THÀNH VIÊN”) THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BẢN THỎA THUẬN NÀY, VÀ BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BẢN THỎA THUẬN NÀY, XIN ĐỪNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY.

Hongthiennam.com sở hữu và vận hành trang mạng này.

1. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Bản thỏa thuận này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Thành viên và Hồng Thiên Nam, và thay thế cho bất kỳ và tất các các thỏa thuận trước đó giữa các bên về các vấn đề liên quan đến Hồng Thiên Nam trong tài liệu này (bao gồm nhưng không hạn chế ở phiên bản bất kỳ trước đó của Bản thỏa thuận này).

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ. Hồng Thiên Nam cung cấp cho mỗi Thành viên nhiều dịch vụ xuất bản và cộng đồng khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng đăng các đường dẫn và bình luận trên một trang web (“Dịch vụ”). Trừ khi được nói rõ, nếu không bất kỳ các tính năng mới cải tiến hoặc thay đổi các Dịch vụ hiện tại khác sẽ tuân theo Bản thỏa thuận này.

3. SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ. Hồng Thiên Nam có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ có hoặc không có thông báo đến Thành viên. Hồng Thiên Nam sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Thành viên hay bên thứ ba bất kỳ nếu  thực hiện quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch Vụ. Hồng Thiên Nam đôi lúc có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện của Bản thỏa thuận này. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Thành viên cấu thành sự chấp thuận của Thành viên đó đối với việc tuân thủ và bị ràng buộc bởi Bản thỏa thuận này và sự sửa đổi bất kỳ của Bản thỏa thuận.

4. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ. Chính sách quyền riêng tư của Hồng Thiên Nam được bao hàm bằng tham chiếu đến Bản thỏa thuận này. Tất cả thông tin cá nhân như địa chỉ, địa chỉ thư điện tử hoặc các thông tin nhận dạng cá nhân khác được Thành Viên nhập vào Hồng Thiên Nam là riêng tư đối với Thành viên trừ khi anh ta hoặc cô ta lựa chọn chia sẻ thông tin này với các thành viên Hồng Thiên Nam khác/ hoặc công chúng, thông qua Hồng Thiên Nam hoặc cách thức khác. Chính sách của Hồng Thiên Nam là tôn trọng quyền riêng tư của các Thành viên. Do đó, Hồng Thiên Nam sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi tin tưởng chân thực rằng hành động này là cần thiết để (a) phù hợp với pháp luật hoặc tuân thủ với quá trình pháp lý được thực hiện trên Hồng Thiên Nam; (b) bảo vệ và giữ gìn các quyền hoặc tài sản của Hồng Thiên Nam; hoặc (3) hành động dưới các tình huống khẩn cấp để bảo vệ an toàn cá nhân của các thành viên khác hoặc của công chúng; hoặc (4) sửa chữa hoặc khắc phục các vấn đề đối với Dịch vụ của Hồng Thiên Nam.

5. QUYỀN SỞ HỮU NỘI DUNG. Trừ khi được tuyên bố khác đi trên website Hồng Thiên Nam, Thành viên sẽ giữ quyền sở hữu tác giả và tất cả các quyền liên quan đối với thông tin mà người đó là tác giả hoặc xuất bản thông qua Hồng Thiên Nam hoặc nhập liệu vào các Dịch vụ của Hồng Thiên Nam. Để đổi lại các dịch vụ xuất bản được cung cấp bới Hồng Thiên Nam, Thành viên đồng ý cấp giấy phép vĩnh viễn, toàn cầu và không chấm dứt cho Hồng Thiên Nam sử dụng tất cả các nội dung mà Thành viên xuất bản thông qua Hồng Thiên Nam mà không cần sự cho phép hoặc trả công thêm, bằng ngôn ngữ gốc hoặc phiên dịch, bao gồm quyền tạo ra các bản sao hoặc tái sử dụng trong các phương tiện truyền thông khác. Các thành viên không được phép sử dụng tên của Hồng Thiên Nam cho các hoạt động thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Hồng Thiên Nam.

6. TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG. Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng Hồng Thiên Nam không xác nhận nội dung của hoạt động truyền thông bất kỳ của Thành viên hay chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, quấy rối hoặc công kích trong đó, cũng như sự xâm phạm quyền tài sản trí tuệ của bên thứ ba phát sinh từ đó, hoặc bất kỳ tội ác được thúc đẩy từ đó. Trang mạng này có chứa các đường dẫn đến các trang mạng được duy trì bởi các bên thứ ba. Các đường dẫn này chỉ được cung cấp vì sự thuận tiện và tham khảo cho bạn. Hồng Thiên Nam không vận hành hoặc kiểm soát khía cạnh bất kỳ về thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ có trên các trang mạng đó. Việc Hồng Thiên Nam cho vào một đường dẫn đến một trang mạng không ngụ ý sự xác thực bất kỳ đối với các dịch vụ hoặc địa điểm, nội dung hay các tổ chức tài trợ của các trang đó. Nếu bạn quyết định truy cập các trang mạng khác, bạn chịu rủi ro cho hành động của mình.

7. CÁCH ỨNG XỬ CỦA THÀNH VIÊN. Bạn hiểu rằng tất cả thông tin, dữ liệu, đường dẫn, chữ, phần mềm, nhạc, âm thanh, ảnh, biểu đồ, video, hoặc các tài liệu khác (“Nội dung”), dù được đăng công khai hay gửi đi công khai, đều thuộc về trách nhiệm duy nhất của người tạo ra Nội dung đó. Điều này nghĩa là bạn chứ không phải Đại Kỷ Nguyên chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả Nội dung mà bạn tải lên, đăng hay truyền đi qua các Dịch vụ của Hồng Thiên Nam. Hồng Thiên Nam không kiểm soát Nội dung được đăng qua Dịch vụ và do dó không đảm bảo tính chính xác, trung thực hoặc chất lượng của những Nội dung này. Bạn hiểu rằng bằng việc sử dụng các Dịch vụ, bạn có thể gặp phải các Nội dung công kích, khiếm nhã hoặc gây khó chịu.